งานฝึกอบรม


งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เป็นงานที่ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม Core Competency (CHAMP) ที่เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกคน และ Functional Competency ที่เป็นสมรรถนะตามกลุ่มหรือตำแหน่งของบุคลากร โดยแต่ละปีการศึกษา บุคลากรจะต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 50 ชั่วโมง ทั้งการเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรตามแผน Training Development Roadmap : TDR  การพัฒนาตนเองโดยการ Self Learning ทั้งจากการเรียนออนไลน์หรือการอ่านหนังสือ รวมถึงการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น