โครงสร้างสำนัก


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีส่วนงานภายใน 3 ส่วน ประกอบด้วย
- งานอัตรากำลัง สรรหาว่าจ้างและทะเบียนประวัติ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานและระเบียบวินัย
- งานผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ
2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีส่วนงานภายใน 3 ส่วน ประกอบด้วย
- งานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
- งานหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
- งานพัฒนาระบบงาน และการจัดการความรู้