งานสรรหาคัดเลือก


งานบริการอัตรากำลังสรรหาว่าจ้างและทะเบียนประวัติ (personel Rating Management & Recruitment)

- ดำนินงานด้านการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย
- ดำเนินการสรรหาคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้