งานทุนศึกษาต่อ


ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่

  1. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เป็นงานที่ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม Core Competency (CHAMP) ที่เป็นสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกคน และ Functional Competency ที่เป็นสมรรถนะตามกลุ่มหรือตำแหน่งของบุคลากร โดยแต่ละปีการศึกษา บุคลากรจะต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง อย่างน้อย 50 ชั่วโมง ทั้งการเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรตามแผน Training Development Roadmap : TDR  การพัฒนาตนเองโดยการ Self Learning ทั้งจากการเรียนออนไลน์หรือการอ่านหนังสือ รวมถึงการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น

  2. งานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะมีการมอบทุนการศึกษาต่อให้กับบุคลการ ทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทุกๆ ปีการศึกษา รวมถึงการพัฒนาความก้าวหน้าจากการขอเลื่อนระดับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ “Career Path” เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการผลิตและสร้างผลงานตามกลุ่มของบุคลากร เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับความก้าวในอาชีพ โดยบุคลากรแต่ละกลุ่มจะมีเส้นทางในการเลื่อนระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งแรกของบุคลากร เช่น หากใครเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่โดยไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ก็จะเริ่มจาก บุคลากรกลุ่มสายบริหาร ในระดับ ต. 1 หรือระดับต้น 1 ส่วนอาจารย์ ก็จะเริ่มจากบุคลากรสายวิชาการ ในระดับ ต. 3 หรือ ระดับต้น 3

  3. งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้  จะแบ่งงานย่อยออกเป็น 2 งาน ได้แก่ งานพัฒนาระบบงาน ที่จะดูแลในเรื่องของการจัดทำ ปรับปรุง และติดตาม ชคู่มือการปฏิบัติงาน โดยทุกปีการศึกษา แต่ละงานจะต้องมีการทบทวนขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถลดระยะเวลาในการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน สำหรับงานการจัดการความรู้ จะเป็นงานที่ทำหน้าที่ในการวางแผน ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการจัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในองค์กรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากการทำงานหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ รวมกัน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้