งานสารสนเทศ


Intergrated and Innovation Office การรวมระบบสารสนเทศที่ใช้ในมหาวิทยาลัยมาไว้ด้วยกัน ทำหน้าที่ เป็น Portal Web ช่วยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้แบบ Single Sign On (SSO)
Single Sign On คือ การเข้าใช้งานระบบทั้งหมดโดยการใช้ Username และ Password เพียงครั้งเดียว ระบบ iOffice ได้รับรางวัลชมเชยในงาน Thailand ICT Excellence Award 2011 - 2012 ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) จาก "โครงการพัฒนา ระบบ สารสนเทศเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ iOffice"

Electornic Human Resorce
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

Electronic Meeting
ระบบบริหารการประชุม

e Cockpit
ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

Electronic Document
ระบบสารบรรณ

Electronic Library
ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ

Electronic Knowledge Management
ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้