ประวัติหน่วยงาน


            งานบุคคลก่อตั้งขึ้นพร้อมมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ซึ่งในลักษณะงานในขณะนั้นรับผิดชอบดูแลเฉพาะงานสรรหา คัดเลือก และจ่ายค่าจ้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2546 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อฝ่ายเป็น "ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์" ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี ต่อมาในปี พ.ศ.2551 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานโดยแยกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ออกจากโครงสร้างของสำนักอธิการบดีและจัดตั้งเป็น สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2552
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารงานใหม่ โดยแยกออเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งเลขานุการประจำสำนัก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

" สำนักทรัพยากรมนุษย์ มีความมุ่งหวังเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข "

ข้อมูลทั่วไป (Information)


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมี พันธกิจ มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภายใต้ค่านิยมร่วม CHAMP และสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย BILOGIC

เอกลักษณ์ (Identity)


" การสร้างระบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ม และสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันอย่างมรความสุข "