งานประเมินผล


งานบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานและระเบียบวินัย University Discipline & Administration and Work Output Evaluation

ดำเนินงานด้านการทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร ด้านระเบียบวินัย กลไกการให้คุณให้โทษ