งานระเบียบวินัย


-ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมาย จัดทำระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

-สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษบุคลากรที่กระทำความผิด

-ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง