ที่ปรึกษา


ดร.ชวลิต หมื่นนุช
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์ยุพา บัวธรา
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่