งานสวัสดิการ


งานบริหารผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ (Benet Remuneration and Welfare)

ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐาน และสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย