ปรัชญา (Philosophy)

เป็นธรรม มีคุณภาพ มีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ปี พ.ศ. 2561 : องค์กรแห่งความสุข คนก้าวไกล ม.หาดใหญ่ก้าวหน้า

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้โปร่งใส เป็นรูปธรรม ชอบธรรม และได้มาตรฐาน

2. สร้างผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

3. พัฒนาขีดความสามารถ และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม

4. เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างค่านิยมร่วม และจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ทำงานเป็นทีม บุคลากรมีความผูกพันมีความสุขและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ (Vision)

White HR : การเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ และบุคลากรไว้วางใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ (Vision)

HR Care : ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนา