ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาคน มุ่งผลงาน ประสานความร่วมมือ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนา ธำรงรักษา สรรหา เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมืออาชีพ และมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ค่านิยมร่วม และสมรรถนะของบุคลากร