ปรัชญา (Philosophy)

เป็นธรรม มีคุณภาพ มีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาระบบ HR  เท่าทันยุคดิจิทัล เข้าสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการทำงานเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาขีดความสามารถ เเละความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมค่านิยมเเละความรับผิดชอบต่อสังคม

4. สร้างความสุข ความผูกพันเเละการทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์ (Vision)

White HR : การเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ และบุคลากรไว้วางใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ (Vision)

HR Care : ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนา