โครงสร้างสำนัก


สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีส่วนงานภายใน 3 ส่วน ประกอบด้วย
- งานอัตรากำลัง สรรหาว่าจ้างและทะเบียนประวัติ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานและระเบียบวินัย
- งานผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ

2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีส่วนงานภายใน 3 ส่วน ประกอบด้วย
- งานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
- งานหลักสูตรฝึกอบรม
- งานความสัมพันธ์บุคลากร