งานทุนศึกษาต่อ


ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 ส่วนงานย่อย ได้แก่

1. งานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Job Advancement Development)
ดำเนินงานด้านการจัดสรรให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากร (ระยะสั้น - ระยะยาว) ในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ

2. งานบริหารหลักสูตรฝึกอบรมและประเมินผล (Curriculum Management, Training and Evaluation)
ดำเนินงานด้านการบริหารและจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

3. งานบริหารความสัมพันธ์บุคลากร (Human Relationship Management)
ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานและสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย