บุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

 

ดร.ฟาริดา ซาชา
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
DBA. (Doctor of Business Administration : Management) Universiti Sains Malaysia

eMail : farida@hu.ac.th

โทร : 074-200338


 

 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

 

อาจารย์วีนา หาญณรงค์
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


eMail : weena@hu.ac.th

โทร : 074-200340


 

 

 

นางสาวสไบทิพย์ ทองไซร้
เจ้าหน้าที่งานประเมินผลและระเบียบวินัย

บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : sabaitip@hu.ac.th

โทร : 074-200339

 

 

นางสาวพรศิริ สำเภาทอง
เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ

รศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : pornsiri@hu.ac.th

โทร : 074-200339

 

 

นางสาวเพชรดาว เพชรสันทัด์
เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลัง สรรหาว่าจ้าง และทะเบียน

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสยาม
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
eMail : pechdau@hu.ac.th

โทร : 074-200339

 

 

 


 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

นางสาววินิดา หมัดเบ็ญหมาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วศ.ม. (การจัดการอุตสหกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


eMail : winida@hu.ac.th

โทร : 074-200340


 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริขวัญ ทองชูช่วย
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม

รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

eMail : sirikwan@hu.ac.th

โทร : 074-200339

 

 

 

นายมะรอสดี อาแว
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

eMail : marosdee@hu.ac.th

โทร : 074-200340

 

 

 

© 2016 สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารนราธิวาส (อาคาร 2)125/502 ถนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200339-40 โทรสาร 074-200383 Email : jobs@hu.ac.th, hu_hr_fc@hotmail.com