บุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

ดร.ยรรยง คชรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

eMail : yunyong@hu.ac.th

โทร : 074-200338

 ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์อรุณพร อธิมาตรไมตรี
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : arunporn@hu.ac.th

โทร : 074-200340


อาจารย์หทัยขวัญ จันทอง
อาจารย์บริหาร ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

eMail : hataikwan@hu.ac.th

โทร : 074-200340


นางสาวชเนตตี เลาหวิริยะกมล
เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลัง สรรหาว่าจ้างและทะเบียนประวัติ

บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : chanetti@hu.ac.th

โทร : 074-200339นางสาวสไบทิพย์ ทองไซร้
เจ้าหน้าที่งานประเมินผลและระเบียบวินัย

บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : sabaitip@hu.ac.th

โทร : 074-200339นางสาวพรศิริ สำเภาทอง
เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ

รศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : pornsiri@hu.ac.th

โทร : 074-200339

 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


นางสาวนภารัตน์ แซ่เช่น
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

eMail : naparat@hu.ac.th

โทร : 074-200340


ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริขวัญ ทองชูช่วย
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม

รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

eMail : sirikwan@hu.ac.th

โทร : 074-200340


© 2016 สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารนราธิวาส (อาคาร 2)125/502 ถนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200339-40 โทรสาร 074-200383 Email : jobs@hu.ac.th, hu_hr_fc@hotmail.com