บุคลากร


ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ph.D. (Human Resource Management) Universiti Sains Malaysia

อาจารย์อรุณพร อธิมาตรไมตรี
รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์หทัยขวัญ จันทอง
อาจารย์บริหาร ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


นางสาวชเนตตี เลาหวิริยะกมล
เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลัง สรรหาว่าจ้างและทะเบียนประวัติ

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


นางสาวสไบทิพย์ ทองไซร้
เจ้าหน้าที่งานประเมินผลและระเบียบวินัย

บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่นางสาวพรศิริ สำเภาทอง
เจ้าหน้าที่งานผลประโยชย์ตอบแทนและสวัสดิการ

รศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริขวัญ ทองชูช่วย
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม

รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์