บุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

 

ดร.ยรรยง คชรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

eMail : yunyong@hu.ac.th

โทร : 074-200338

 


 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

อาจารย์อรุณพร อธิมาตรไมตรี
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


eMail : arunporn@hu.ac.th

โทร : 074-200340


 

นางสาวสไบทิพย์ ทองไซร้
เจ้าหน้าที่งานประเมินผลและระเบียบวินัย

บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : sabaitip@hu.ac.th

โทร : 074-200339


 

 

นางสาวพรศิริ สำเภาทอง
เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการ

รศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : pornsiri@hu.ac.th

โทร : 074-200339

 


ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ฟาริดา ซาชา

อาจารย์ประจำสำนักทรัพยากรมนุษย์

รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

eMail :farida@hu.ac.th

โทร : 074-200340

 นางสาวนภารัตน์ แซ่เช่น
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ

eMail : naparat@hu.ac.th

โทร : 074-200340


 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริขวัญ ทองชูช่วย
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรม

รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

eMail : sirikwan@hu.ac.th

โทร : 074-200339

 


 

นายมะรอสดี อาแว
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

eMail : marosdee@hu.ac.th

โทร : 074-200340


 

นางสาววินิดา หมัดเบ็ญหมาน
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

eMail : winida@hu.ac.th

โทร : 074-200340

 

 

© 2016 สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารนราธิวาส (อาคาร 2)125/502 ถนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200339-40 โทรสาร 074-200383 Email : jobs@hu.ac.th, hu_hr_fc@hotmail.com