ปฏิทินฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 โครงการ Brand Academy#2 หัวข้อ "การแปลงโฉมและการกลายพันธ์ุแบรนด์" / / ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ 19 พ.ค. 61 ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ / ผู้ที่ต้องการ Re-branding 3,500 บาท Click
2            
3              
4              
5            
6            
7              
8