ปฏิทินฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน อาจารย์ ผู้บริหาร
19 มีนาคม 2564 13.30-16.30 น. ห้อง IDC OJT : Workshop การจัดทำ JD/OJT ของหัวหน้าสาขา

 

/   วิทยากรภายใน  
26 มีนาคม 2564 13.30-16.30 น ห้อง Research & Learning การผลิตสื่อการสอนด้วย Smart Phone

 

/   อาจารย์ชิตพล เอกสารธาร  
31 มีนาคม 2564 13.30-16.30 น ห้อง COM 4/COM 5 อบรม"การป้องกันและการรับมือไว้รัส Ram Som Ware

/

/ / อาจารย์กรกมล ซุ้มสุวรรณ อาจารย์ชิตพล เอกสารธาร
31 มีนาคม 2564 13.30-16.30 น ห้อง Mini IDC กิจกรรม Workshop Service

/

/ / คณะกรรมการ Service  
9 เมษายน 2564 13.30-16.30 น อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ วันสถาปนามหาวิทยาลัย

/

/ / วิทยากรภายใน  
23-24 เมษายน 2564 06.30-16.30 น จังหวัดสตูล โครงการ Synergize Our Future (เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนรุ่น 2)

/

    วิทยากรภายใน
30 เมษายน 2564 13.30-16.30 น ห้อง U-309 การใช้งานภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx

/

/ / วิทยากรสถาบันภาษา
30 เมษายน 2564 13.30-16.30 น ห้อง Mini IDC การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และ พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ

 

/   วิทยากรสำนักวิจัย
7 พฤษภาคม 2564 13.30-16.30 น ห้องประชุมพงัน (3-303) การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลนักศึกษา

 

/   วิทยากรภายใน
20 พฤษภาคม 2564 13.30-16.30 น ห้อง U-309 สอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speexx

/

/ / วิทยากรสถาบันภาษา