ปฏิทินฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 Workshop Review OKRs ของหน่วยงาน /   ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์  9 ก.ค.63 ผู้บริหารทุกระดับ และคณะกรรมการ EdPEx -  
2 อบรมเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมิน IQA ระดับหลักสูตร /   ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน / ดร.เชาวนี แก้วมโน /อ.สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ 10 ก.ค.63 อาจารย์ประจำหลักสูตร -  
3 กิจกรรม Show & Share “การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในยุค New Normal / ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน/ ตัวแทนจากสำนักวิชาการ/ตัวแทนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 15 ก.ค.63 อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน -
4 อบรม“การเขียน Cont tent โดนๆ ใครๆ ก็อยากอ่าน” /   ผศ.เจริญเนตร แสงดวงแข/ ผศ.เธียรชัย พันธ์คง 23 ก.ค.63 เจ้าหน้าที่/อาจารย์ที่จัดทำสื่อต่างๆ และผู้ดูแลสื่อ Social media ของคณะศูนย์-สำนัก -