ปฏิทินฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิผล / / ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก 9 พ.ย. 60 บุคลากรที่สนใจ / บุคคลภายนอก 1,800 บาท Click
2 หลักสูตรหัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR For Non HR) รุ่นที่ 3 / / อ.ฟาริดา เรืองไมตรี 17 พ.ย. 60 บุคลากรที่สนใจ / บุคคลภายนอก 1,800 บาท Click
3 โครงการคุณธรรมนำความรู้ / วิทยากรภายนอก
(วัดภูเขาหลง)
24 - 25 พ.ย. 60 บุคลากรใหม่ -
4 หลักสูตรการบริการสู่ความเป็นเลิศ / / ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง 30 พ.ย. 60 บุคลากรที่สนใจ / บุคคลภายนอก 1,800 บาท Click
5 หลักสูตรการสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (Train the Trainer) / / ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง / อ.อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ 1 - 2 ธ.ค. 60 บุคลากรที่สนใจ / บุคคลภายนอก 2,500 บาท Click
6 อาจารย์ยุคใหม่หัวใจ HU ปีการศึกษา 2560 /   วิทยากรภายใน 18 - 22 ธ.ค. 60 อาจารย์ใหม่ -
7 โครงการสังสรรค์ปีใหม่ 2561 /   คณะกรรมการ Co-Host 27 ธ.ค. 60 บุคลากรทุกท่าน -