ปฏิทินฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 กิจกรรม Show & Share ด้านการพัฒนางาน (Kaizen & Qcc) / วิทยากรภายใน 8 ก.พ. 60 อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ที่สนใจ -
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ CHAMP /   วิทยากรภายนอก/ใน 24-25 มี.ค. 60 บุคลากรที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป -
3 โครงการอบรมการวิเคราะห์สถิติขั้นสูง /   ผศ.ปัญจา ชูช่วย 8 มี.ค. 60 อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ที่สนใจ 1,500
4 โครงการอบรมบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ผ่านระบบ eCockpit /   อ.วีนา หาญณรงค์ 20 เม.ย. 60 อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง -
5 อบรมเชิงปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน /   วิทยากรภายนอก 21-22 เม.ย. 60 ระดับหัวหน้างาน -
6 ่การดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างมีประสิทธิภาพ / / ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก 21 เม.ย. 60 บุคลากรที่สนใจ 1,500
7 กิจกรรม Show & Share ด้านการเรียนการสอน (เทคนิคการสอน) /   วิทยากรภายใน 3 พ.ค. 60 อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ที่สนใจ -
8 Hatyai Inno-Q Day 2017 ครั้งที่ 5 / / วิทยากรภายใน 25 พ.ค. 60 บุคลากรที่สนใจ