ปฏิทินฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 การเตรียมบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารระดับชาติ /   รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ 20 เม.ย. 61 อาจารย์ที่มีงานวิจัยแล้วเสร็จ / อาจารย์ที่สนใจ -  
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. 3-6 แบบ Online /   วิทยากรภายใน 20 เม.ย. 61 อาจารย์ใหม่ / อาจารย์ที่สนใจ -  
3 การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ / วิทยากรภายใน 27 เม.ย. 61 อาจารย์ที่สนใจ -
4 Show & Share ด้านการบริการที่เป็นเลิศ "Wow Service ความประทับใจแรกที่เราให้ลูกค้า" /   วิทยากรภายใน 27 เม.ย. 61 เจ้าหน้าที่ที่สนใจ -  
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Google Site ของหน่วยงาน Phase II /   อ.กรกมล ซุ้นสุวรรณ 27 เม.ย. 61 ผู้ดูแล Google Site ของหน่วยงาน Phase I + II -  
6 โครงการพี่น้องสัมพันธ์ /   วิทยากรภายใน 5 พ.ค. 61 บุคลากรใหม่ -
7 โครงการ Brand Academy#2 หัวข้อ "การแปลงโฉมและการกลายพันธ์ุแบรนด์" / / ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ 19 พ.ค. 61 บุคลากรที่สนใจ / บุคคลภายนอก 3,500 บาท Click