ปฏิทินฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย /    วิทยากรภายนอก 28 ส.ค.63 ตัวแทนทุกหน่วยงาน -  
2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 /   ผศ.เธียรชัย พันธ์คง 28 ส.ค.63 บุคลากรใหม่ -  
3 กิจกรรม Show&Share "การบริหารจัดการคณะ ศูนย์ สำนักให้มีประสิทธิผลด้วย Google Site" / อาจารย์จิตรลดา พันธุ์ พณาสกุล / อาจารย์กรกมล ซุ้นสุวรรณ 10 ก.ย.63 ผู้บริหารทุกระดับ -
4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการสอนแบบ Blended Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง HU DNA" /   อาจารย์ผู้สอนกลุ่ม GE 11 ก.ย.63 อาจารย์์ผู้สอน GE / บุคลากรใหม่ -  
5 อบรม "การใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก BI เพื่อการตัดสินใจ" /     อาจารย์จิตรลดา พันธ์ พณาสกุล / อาจารย์กรกมล ซุ้นสุวรรณ 17 ก.ย.63 ผู้บริหารทุุกระดับ    
6 อบรม "การวัดและการประเมินผล" /   ผศ.ปัญจา ชูช่วย 18 ก.ย.63 อาจารย์ใหม่  
7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการเขียน OKRs" /   คณะกรรมการ EdPEx 24 ก.ย.63 ผู้บริหารใหม่่  
8 อบรม "การใช้งานระบบ eProject / Monthly Report" /   ดร.เพ็ญสุข เกตุมณี 25 ก.ย.63 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน /เลขานุการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ  
9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการให้คำปรึกษาและการดูแลนักศึกษา" /   อาจารย์เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร 25 ก.ย.63 อาจารย์ใหม่