ปฏิทินฝึกอบรมภายใน (In-House Training)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 การผลิตสื่อการสอนแบบวีดีโอเบื้องต้น รอบที่ 1 /   IDTC 11 ต.ค.62 อาจารย์ที่สนใจ -  
2 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมฝึกอบรม กลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ /   IIPOD 11 ต.ค.62 เจ้าหน้าที่ที่สนใจ -  
3 อบรมการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน / สำนักงานทรัพยากรมนุษย์ 18 ต.ค.62 หัวหน้าฝ่าย/ หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ -
4 โครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง "การเจาะลึกการขอตำแหน่งทางวิชาการ" /   สำนักวิชาการฯ 18 ต.ค.62 อาจารย์ที่ยังไม่เคยขอตำแหน่งทางวิชาการ -  
5 ขั้นตอนการดำเนินการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่I /   สำนักวิชาการฯ 25 ต.ค.62 อาจารย์ผู้รับผิดชอบสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร -  
6 การผลิตสื่อการสอนแบบวีดีโอเบื้องต้น รอบที่ 2 /   IDTC 1 พ.ย. 62 อาจารย์ที่สนใจ -
7 การเขียน content การตลาดอย่างไรให้มีคุ้มค่า /   สำนักสื่อสารองค์กร ฯ โดย ผศ.เธียรชัย พันธ์คง 15 พ.ย.62 บุคลากรที่สนใจ    
8 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ social medai ผ่าน application ในยุคดิจิทัล /   สำนักสื่อสารองค์กร ฯ 22 พ.ย.62 บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง/ที่สนใจ -  
9 workshop ความคิดสร้างสรรค์ กับงานศิลปะ /   สำนักทรัพยากรมนุษย์ 29 พ.ย.62 บุคคลากรที่สนใจ -