ผลงาน / ผลงานที่ได้รับ


รางวัล Kaizen Like (Kaizen เรื่อง OJT : Easy Steps) ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดย นางสาวชเนตตี เลาหวิยะกมล
รางวัล Kaizen Of The Month (Kaizen เรื่อง Interview Online) ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดย นางสาวสไบทิพย์ ทองไซร้
ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์บุคคล (Certificate for Accreditation) จาก สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคลสมาคม การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย วันที่ 14 พ.ย.57 โดย อาจารย์ฟาริดา เรืองไมตรี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
รางวัล CHAMP TEAM AWARD ประเภท M (Morality) ปีการศึกษา 2552
รางวัล CHAMP TEAM AWARD ประเภท H (Harmony) ปีการศึกษา 2552
รางวัล CHAMP TEAM AWARD ประเภท M (Moralityl) ปีการศึกษา 2551
รางวัล CHAMP TEAM AWARD ประเภท M (Moral) ปีการศึกษา 2550
รางวัล Kaizen Of The Month (Kaizen เรื่อง Interview Online) ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดย นางสาวสไบทิพย์ ทองไซร้